Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

 

 

 

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ има основна цел навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация. 

Училище "Стефан Захариев" работи по този проект от 2019/2020 учебна година. Работата по проекта продължава и през настоящата учебна година. Формирани са две групи от деца, а тяхното обучение се провежда от колегите Десислава Асенова и Десислава Влайкова.

Повече информация за проекта на https://www.mon.bg/bg/100788