"Подкрепа за успех"

"Подкрепа за успех"

"Подкрепа за успех"

Училище "Стефан Захариев" работи по проект "Подкрепа за успех" от учебната 2018/2019 година.Основната цел на този проект е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите  се постигна намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. В зависимост от индивидуалните потребности в училището се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане. 
През настоящата 2020/2021 учебна година са сформирани групи за допълнително обучение по Български език и литература, Математика и Човекът и природата.
Повече информация за проекта може да намерите на адрес  https://www.mon.bg/bg/100669